Nyomtatás
2019. július 29. hétfő, 12:24

 

2021

Hotărârea Guvernului nr. 630 din 03.06.2021 - privind aprobarea stemei comunei Șărmășag

 

HCL nr. 1 din 27.01.2021 - Alegerea președintelui de ședință

HCL nr. 2 din 27.01.2021 - Aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2020

HCL nr. 3 din 27.01.2021 - Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Șărmășag 2021 - 2022

HCL nr. 4 din 27.01.2021 - Modificare și completarea Anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag

HCL. nr. 5 din 27.01.2021 - Stabilirea și aprobarea Graficului - Calendar de lucru al comisiei ANL

HCL nr. 6 din 27.01.2021 - Stabilirea condițiilor, situațiilor și modalităților pentru acordarea ajutoarelor de urgență

HCL nr. 7 din 06.01.2021 - Aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2021

Anexa nr. 1 la HCL nr. 7 din 06.01.2021

HCL nr. 8 din 27.01.2021 - Aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna Șărmășag - Compartiment Asistență socială și Cabinetele medicale medicină de familie

HCL nr. 9 din 27.01.2021 - Aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna Șărmășag - Compartiment Asistență socială și Liceul Tehnologic nr. Șărmășag

HCL nr. 10 din 27.01.2021 - Darea în folosință gratuită a imobilului Centru Integrat de Furnizare Servicii Sociale și Medicale către ISU ”Porolissum” Sălaj

HCL nr. 11 din 27.01.2021 - Trecerea în domeniul public al Comunei Șărmășag și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apă Someș S.A.

Anexa nr. 1 la HCL nr. 11 din 2021

HCL nr. 12 din 27.01.2021 - Modificarea HCL nr. 113 din 2020

HCL nr. 13 din 27.01.2021 - Stabilirea salariilor de bază a fucnționarilor publici și a personalului contractual

HCL nr. 15 din 27.01.2021 - Plata sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice

Anexa nr. 1 la HCL 15/2021

HCL nr. 16 din 27.01.2021 - Aprobarea Programului de investiții provizoriu pentru anul 2021

Anexa nr. 1 la HCL nr. 16 din 2021

HCL nr. 17 din 27.01.2021 - Achiziționarea unei Automacara tip AB-TICO SWEDEN 877T

HCL nr. 18 din 27.01.2021 - Aprobarea achiziției de teren pentru construirea Cantinei Sociale a Asociației GAL Tovishat

HCL nr. 19 din 27.01.2021 - Participarea la ”Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinația de unități de învățământ” - Grădinița nr. 3 Șărmășag

HCL nr. 20 din 27.01.2021 - Participarea la ”Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinația de unități de învățământ” - Școala nr. 2 Șărmășag

HCL nr. 21 din 27.01.2021 - Modificarea Organigramei și a Statului de funcții

HCL nr. 22  din 24.02.2021 - Aprobarea inventarului mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar

Anexa nr. 1 la HCL 22/2021

HCL nr. 23 din 24.02.2021 - Modificarea și completare anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag

HCL nr. 24 din 24.02.2021 - Aprobarea tarifelor pentru lucrări care vor fi executate în anul 2021 de S.C. Gospodăria Comunală Șărmășag S.R.L

Anexa nr. 1 la HCL 24/2021

HCL nr. 25 din 24.02.2021 - Aprobarea organigramei, statului de funcții și a grilei de salarizare a S.C. Gospodăria Comunală Șărmășag S.R.L.

Anexa nr. 1 la HCL 25/2021

Anexa nr. 2 la HCL 25/2021

HCL nr. 26 din 24.02.2021 - Aprobarea programului de inspecție fiscală pentru anul 2021

HCL nr. 28 din 24.02.2021 - Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea ceremoniilor ce au ca obiect oficierea de căsătorii în afara sediului Primăriei comunei Șărmășag

HCL nr. 31 din 24.02.2021 - Aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele ANL

HCL nr. 32 din 24.02.2021 - Constituirea Grupului de lucru pentru identificarea așezărilor informale pe raza comunei Șărmășag

HCL nr. 35 din 19.03.2021 - Aprobarea solicitării de prelungire până la data de 03.10.2021 a Scrisorii de garanție nr. 826/12.10.2017

HCL nr. 36 din 19.03.2021 - Completarea Programului de investiții provizoriu pentru anul 2021

HCL nr. 37 din 31.03.2021 - Aprobarea noului mod de calcul al chiriilor pentru locuințele ANL

HCL nr. 38 din 31.03.2021 - Modificarea anexei nr. 1 _ Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag

HCL nr. 39 din 31.03.2021 - Stabilirea sumei cheltuielilor ocazionate de tipărirea și comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită

HCL nr. 40 din 31.03.2021 - Aprobarea listei de prioritate și listei de repartizare a locuințelor ANL

HCL nr. 45 din 31.03.2021 - Cuprinderea unor bunuri în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Șărmășag

HCL nr. 46 din 31.03.2021 - Efectuarea unui schimb imobiliar de terenuri

HCL nr. 47 din 31.03.2021 - Aprobarea schimbării destinației unui spațiu aflat în domeniul public local al comunei Șărmășag

HCL nr. 48 din 31.03.2021 - Aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna Șărmășag și IPJ Sălaj

HCL nr. 49 din 31.03.2021 - Completarea Programului de investiții pentru anul 2021

HCL nr. 50 din 31.03.2021 - Mandatarea primarului Comunei Șărmășag în A.G.A. ADI ECODES

HCL nr. 51 din 31.03.2021 - Aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și Comuna Șărmășag pentru organizarea și coordonarea activităților de înregistrare a circulației rutiere

HCL nr. 53 din 14.04.2021 - Adoptarea bugetului local al comunei Șărmășag pe anul 2021

HCL nr. 54 din 14.04.2021 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC Gospodărie Comunală Șărmășag SRL

HCL nr. 56 din 14.04.2021 - Indexarea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2022

HCL nr. 58 din 14.04.2021 - Aprobarea amenajamentului silvic pentru terenuri cu vegetație forestieră

HCL nr. 59 din 14.04.2021 - Punerea la dispoziția proiectului ”Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională ”Apele Române” a terenului pentru construcția noilor investiții aferente acestuia

HCL nr. 61 din 14.04.2021 - Acordarea dreptului de uz și servitute asupra unui teren în favoarea societății ”Distribuție Energie Electrică România SA”, sucursala Zalău

HCL nr. 62 din 28.04.2021 - Aprobarea solicitării de prelungire până la data de 04.12.2021 a Scrisorii de Garanție nr. 646/02.10.2017

HCL nr. 63 din 26.05.2021 - Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Șărrmășag

HCL nr. 64 din 26.05.2021 - Reorganizarea SVSU și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

HCL nr. 65 din 26.05.2021 - Aprobarea Organigramei SVSU Șărmășag

Anexă la HCL 65/2021

HCL nr. 67 din 26.05.2021 - Valorificarea prin vânzare a imobilului - teren intravilan în suprafață de 330 mp

HCL nr. 70 din 23.06.2021 - Cuprinderea unor bunuri în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat

HCL nr. 75 din 23.06.2021 - Modificarea și completarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag

HCL nr. 79 din 28.07.2021 - Modificarea și completarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag

HCL nr. 80 din 28.07.2021 - Cuprinderea unor bunuri în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat

HCL nr. 81 din 28.07.2021 - Modificarea Organigramei și a Statului de funcții

Anexă la HCL 81/2021

HCL nr. 82 din 28.07.2021 - Înființarea serviciului social de zi Creșa Șărmășag și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

HCL nr. 83 din 28.07.2021 - Înființarea serviciului de iluminat public

HCL nr. 84 din 28.07.2021 - Stabilirea și aprobarea Graficului - Calendar de lucru al comisiei ANL

HCL nr. 86 din 28.07.2021 - Concesionarea  suprafeței de 70000 și 270811 mp luciu de apă

HCL nr. 87 din 25.08.2021 - Prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism

HCL nr. 88 din 25.08.2021 - Aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele ANL

HCL nr. 89 din 25.08.2021 - Retragerea unilaterală a comunei Șărmășag din ADI ”Zona Metropolitană Zalău”

HCL nr. 90 din 25.08.2021 - Modificarea HCL nr. 67/2021

HCL nr. 91 din 25.08.2021 - Propunerea pentru schimbarea destinației unui imobil

HCL nr. 92 din15.09.2021 - Rectificare buget

HCL nr. 93 din 15.09.2021 - Aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanție nr. 646/02.10.2017

HCL nr. 94 din 15.09.2021 - Cuprinderea unor bunuri în Inventarul care alcătuiesc domeniul privat al comunei Șărmășag

Anexă la HCL nr. 94/2021

HCL nr. 96 din 15.09.2021 - Aprobarea listei de prioritate și a listei de repartizare locuințe ANL

HCL nr. 97 din 15.09.2021 - Încheiere acord de asociere între Județul Sălaj și Comuna Șărmășag

HCL nr. 100 din 15.09.2021 - Valorificare prin vânzare a imobilului - teren intravilan în suprafață de 237 mp

Anexă la HCL nr. 100/2021

HCL nr. 101 din 15.09.2021 - Valorificare prin vânzare a imobilului - teren intravilan în suprafață de 305 mp

Anexă la HCL nr. 101/2021

HCL nr. 102 din 24.09.2021 - Modificarea valorii investiției înființare creșă în localitatea Șărmășag, județul Sălaj

HCL nr. 104 din 24.09.2021 - Propunere pentru schimbarea destinației unui imobil aparținând domeniului public al comunei Șărmășag

HCL nr. 105 din 24.09.2021 - Modificarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag

HCL nr. 106 din 05.10.2021 - Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al proiectului "Modernizare străzi în localitatea Șărmășag, comuna Șărmășag, județul Sălaj”

Anexa 1 la HCL nr. 106/2021

HCL nr. 107 din 05.10.2021 - Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al proiectului "Modernizare străzi în localitatea Lompirt, Ilișua și Poiana Măgura, comuna Șărmășag, județul Sălaj”

Anexa 1 la HCL nr. 107/2021

HCL nr. 109 din 05.10.2021 - Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al proiectului "Extindere rețea de alimentare cu apă comuna Șărmășag, județul Sălaj”

Anexa 1 la HCL nr. 109/2021

HCL nr. 110 din 05.10.2021 - Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al proiectului "Extindere rețea de canalizare menajeră comuna Șărmășag, județul Sălaj”

Anexa 1 la HCL nr. 110/2021

HCL nr. 111 din 19.10.2021 - Modificarea valorii investiției ”Modernizare Liceu Tehnologic nr. 1 Șărmășag”

Anexa 1 la HCL nr. 111/2021

HCL nr. 112 din 18.10.2021 - Participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice

Anexa 1 la HCL nr. 112/2021

 

2020

 

Ordinul Prefectului Județului Sălaj nr. 474 din 04.11.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Comunei Șărmășag

 

HCL nr. 3 din 17.01.2020 - Concesionare teren

HCL nr. 4 din 17.01.2020 - Aprobarea rețelei școlare 2020 - 2021

HCL nr. 5 din 17.01.2020 - Aprobarea Organigramei și Statului de funcții

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 5/2020

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 5/2020

HCL nr. 10 din 17.01.2020 - Stabilirea condițiilo, situațiilor și modalităților pentru acordarea ajutoarelor de urgență

HCL nr. 11 din 17.01.2020 - Aprobare Plan de acțiune locală pe anul 2020

HCL nr. 12 din 17.01.2020 - Stabilirea taxei speciale de salubrizare pe anul 2020 în anul Șărmășag

HCL nr. 13 din 17.01.2020 - Modificarea H.C.L. nr. 108/2019

HCL nr. 15 din 17.01.2020 - Aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2019

HCL nr. 20 din 19.02.2020 - Validare mandat consilier local

HCL nr. 21 din 19.02.2020 - Adoptarea bugetului local pe anul 2020

Anexa nr. 1 la HCL nr. 21/2020

HCL nr. 22 din 19.02.2020 - Aprobarea inventarului mijloacelor fixe și a obiectivelor de inventar

HCL nr. 23 din 19.02.2020 - Aprobarea programului de inspecție fiscală pentru anul 2020

HCL nr. 25 din 19.02.2020 - Stabilirea și aprobarea Graficului - Calendar de lucru al comisiei ANL

HCL nr. 26 din 19.02.2020 - Plata sumelor necesare cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice

HCL nr. 27 din 19.02.2020 - completarea Regulamentului de aplicare a normelor de gospodărire locală

HCL nr. 28 din 19.02.2020 - Completarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

HCL nr. 29 din 19.02.2020 - Acordare drept de uz și servitute

HCL nr. 30 din 19.02.2020 - Concesionarea unor suprafețe de teren proprietatea

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 30/2020

HCL nr. 31 din 19.02.2020 - Închirierea prin atribuire directă a unui spațiu

HCL nr. 32 din 19.02.2020 - Modificarea art.1 din H.C.L. nr. 75/2016

HCL nr. 33 din 25.03.2020 - Rectificare buget

HCL nr.35 din 25.03.2020 - Aprobare ROF SVSU

HCL nr. 36 din 25.03.2020 - Aprobarea Organigramei SVSU

Anexa 1 la H.C.L. nr. 36/2020

HCL. nr. 37 din 25.02.2020 - Modificarea H.C.L. nr. 12/2020

HCL nr. 38 din 25.03.2020 - Completarea H.C.L. nr. 108/2019

Anexa 1 la H.C.L. nr. 38/2020

HCL nr. 40 din 25.03.2020 - Desemnarea reprezentanților consiliului local al comunei Șărmășag în Comisia ANL

HCL nr. 41 din 25.03.2020 - Indexarea impozitelor și taxelor locale

HCL nr. 43 din 25.03.2020 - Aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe ANL

HCL nr. 44 din 25.03.2020 -Aprobarea raportului de activitate al S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L. pe anul 2019

HCL nr. 45 din 25.03.2020 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Gospodărie Comunală șărmășag S.R.L.

HCL nr. 46 din 25.03.2020 - Aprobarea organigramei, statului de funcții și grilei de salarizare pentru S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

HCL nr. 47 din 25.03.2020 - Aprobarea tarifelor pentru lucrări care vor fi executate în anul 2020 de S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Anexa 1-8 la H.C.L. nr. 47/2020

Anexa 2 la H.C.L. nr. 47/2020

HCL nr. 49 din 25.03.2020 - Cuprinderea unui imobil-teren în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Șărmășag

HCL nr. 50 din 25.03.2020 - Actualizare indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Modernizare, reabilitare  și dotare grădinițe în comuna Șărmășag, județul Sălaj”

Anexa 1 la H.C.L. nr. 50/2020

Anexa 2 la H.C.L. nr. 50/2020

HCL nr. 51 din 25.03.2020 - Modificarea și completarea H.C.L. nr. 61/2018

HCL nr. 53 din 29.04.2020 - Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2020

HCL nr. 54 din 29.04.2020 - Modificarea actului constitutiv prin numirea unui nou reprezentant legal al comunei Șărmășag la S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

HCL nr. 55 din 29.04.2020 - Modificarea și completarea anexei nr. 1- Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei

HCL nr. 56 din 29.04.2020 - Aprobarea listă de prioritate și listă de repartizare locuințe ANL

HCL nr. 57 din 29.04.2020 - Participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

HCL nr. 58 din 29.04.2020 - Aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza comunei Șărmășag

HCL nr. 60 din 20.05.2020 - Stabilirea și aprobarea Graficului-Calendar de lucru al comisiei ANL

HCL nr. 61 din 20.05.2020 - Disponibilizarea fără plată a unui bun - mijloc fix aflat în domeniul privat al comunei Șărmășag

HCL nr. 62 din 20.05.2020 - Cuprinderea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei

HCL nr. 63 din 20.05.2020 - Completarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei

HCL nr. 65 din 17.06.2020 - Rectificare buget

HCL nr. 68 din 17.06.2020 - Reducere chirie pentru spațiul închiriat de C.N. Poșta Română

HCL nr. 69 din 17.06.2020 - Reducere impozit anual pe clădirile deținute de SRTFC Cluj

HCL nr 70 din 17.06.2020 - Modificarea și completarea anexei nr. 9 la HCL nr. 108/2019

HCL nr. 71 din 17.06.2020 - Vânzare Volkswagen Caravelle

HCL nr. 72 din 17.06.2020 - Vânzare buldoexcavator

HCL nr. 73 din 17.06.2020 - Modificarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza comunei Șărmășag

HCL nr. 76 din 15.07.2020 - Validarea Dispozițiilor primarului  comunei Șărmășag nr. 218/2020

HCL nr. 77 din 15.07.2020 - Însușirea și aprobarea documentațieitehnice cadastrale pentru dezlipirea unui imobil

HCL nr. 79 din 15.07.2020 - Aprobarea caietului de sarcini privind vânzarea prin licitație publică a bunului mobil buldoexcavator

HCL nr. 80 din 15.07.2020 - Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor

HCL nr. 83 din 15.07.2020 - Prelungirea Scrisorii de garanție nr. 826 din 12.10.2017

HCL nr. 84 din 15.07.2020 - Prelungirea Scrisorii de garanție nr. 846 din 02.10.2017

HCL nr. 85 din 15.07.2020 - Numirea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale

HCL nr. 86 din 15.07.2020 - Reziliere contract de concesiune

HCL nr. 88 din 04.08.2020 - Privind participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

Anexa nr. 2 la HCL. 88/2020

HCL nr. 89 din 04.08.2020 - Rectifcare buget

HCL nr. 91 din 19.08.2020 - Completarea anexei nr. 1 - Inventarul domeniului public al comunei Șărmășag

HCL nr. 92 din 19.08.2020 - Acordarea facilității fiscale de anulare a accesorilor

HCL nr. 97 din 17.09.2020 - Cuprinderea unui imobil-clădire și teren aferent în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al comunei Șărmășag

HCL nr. 99 din 17.09.2020 - Stabilirea și aprobarea Graficului - Calendar de lucru al comisiei ANL

HCL nr 100 din 17.09.2020 - Încheiere acord de asociere între Județul Sălaj și Comuna Șărmășag

HCL nr. 103 din 17.09.2020 - Achiziționarea unui imobil-clădire și teren aferent situat în localitatea Șărmășag, str. Izvorului

HCL nr. 108 din 19.10.2020 - Cuprinderea unui imobil-teren în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Șărmășag

HCL nr. 100 din 17.09.2020 - Încheiere acord de asociere pentru întreținere drumuri 2020 - 2021

HCL nr. 110 din 05.11.2020 - Stabilirea și constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local pe principalele domenii de activitate

HCL nr. 111 din 05.11.2020Alegerea viceprimarului comunei Șărmășag

HCL nr. 112 din 05.11.2020 - Aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanție nr. 646 din 02.10.2017

HCL nr. 113 din 26.11.2020 - Stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora

HCL nr. 115 din 26.11.2020 - Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliul Local al comunei Șărmășag

HCL nr. 116 din 05.11.2020 - Aprobarea Statului comunei Șărmășag

HCL nr 120 din 26.11.2020 - Aprobarea listei de prioritate și lista de repartizare locuințe ANL

HCL nr. 121 din 26.11.2020 - Aprobarea structurii de specialitate a membrilor Comisiei de sociale de luare în evidență și și analiza cererilor de locuințe ANL

HCL nr. 122 din 26.11.2020 Aprobarea cheltuielilor ocazionate a sărbătorilor de iarnă 2020

HCL nr. 123 din 26.11.2020 - Aprobarea instrumentării proiectului Start up Solidar în mediul rural în județele Satu Mare și Sălaj

HCL nr. 125 din 16.12.2020 - Acordarea ”Diplomei de aur”

HCL nr. 127 din 16.12.2020 - Înregistrarea comunei Șărmășag, județul Sălaj în Sistemul Electronic de Plăți Online

HCL nr. 130 din 16.12.2020 - Aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare

HCL nr. 132 din 16.12.2020 - Aprobarea Planului de investiții pentru anul 2021 aferent activelor date în administrare sau concesiune

 

2019


HCL. nr. 2 din 16.01.2019 - Stabilirea condițiilor, situațiilor și modalităților pentru acordarea ajutoarelor de urgență

HCL nr. 4 din 16.01.2019 - Aprobarea Programului de inspecție fiscală pentru anul 2019

HCL nr. 6 din 16.01.2019 - Aprobarea Organigramei, statului de funcții și a grilei de salariazare S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

HCL nr. 7 din 16.01.2019 - Stabilirea și aprobarea Graficului - Calendar de lucru al comisiei ANL

HCL nr. 9 din 16.01.2019 - Aprobare ROF Asistență Socială

HCL nr 10 din 16.01.2019 - Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale

HCL nr. 12 din 16.01.2019 - Aprobare rețea școlară 2019 - 2020

HCL nr. 26 din27.02.2019 - Aprobare cont de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2018

HCL nr. 29 din 27.02.2019 - Aprobare tarife de lucrări S.C. Gospodărie comunală Șărmășag S.R.L.

HCL nr. 30 din 27.02.2019 - Aprobare protocol de colaborare TGP The Green Project S.R.L.

HCL nr. 40 din 20.03.2019 - Atribuirea de denumiri de străzi

HCL nr. 41 din 20.03.2019 - Modificarea și completarea Anexei nr. 1 - Inventarul domeniului public

HCL nr. 45 din 20.03.2019 - Trecerea în domeniul public al Comunei Șărmășag și delegarea serviciului

de alimentare cu apă/canalizare

HCL nr. 51 din 17.04.2019 - Adoptarea bugetului local pe anul 2019

HCL nr. 52 din 17.04.2019 - Indexarea cu rata inflației a impozitelor, taxelor locale și a altor taxe

HCL nr. 53 din 17.04.2019 - Atribuirea de denumiri de străzi în comuna Șărmășag

HCL nr 54 din 17.04.2019 - Modificarea și completarea anexei nr. 1 - Inventarulul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

HCL nr. 58 din 17.04.2019 - Aprobarea raportului de activitate al S.C. GospodărieComunală Șărmășag S.R.L.

HCL nr. 59 din 17.04.2019 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Anexă la H.C.L. nr. 59 din 17.04.2019

HCL nr. 60 din 29.05.2019 - Validare mandat consilier local

HCL nr. 64 din 29.05 2019 - Trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al comunei Șărmășag în vederea demolării acestora

HCL nr. 65 din 29.05.2019 - Modificarea comisiilor de specialitate

HCL nr. 66 din 19.06.2019 - Aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei Șărmășag

HCL nr. 67 din 19.06.2019 - Aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a CPPU Șărmășag

HCL nr. 68 din 19.06.2019 - Încheiere contract de asociere cu CPPU Șărmășag

HCL nr. 75 din 10.07.2019 - Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Șărmășag

HCL nr. 78 din 24.07.2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ”Modernizare străzi de interes

local în comuna Șărmășag, județul Sălaj

Anexa 1 la H.C.L. nr. 78 din 24.07.2019 Pagina 1, Pagina 2

HCL nr. 79 din 24.07.2019 - Întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea investiției ”Modernizare străzi de interes local în comuna Șărmășag, județul Sălaj”

HCL nr. 80 din 24.07.2019 - Modificarea anexei nr. 1 - Inventarul care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag

HCL nr. 81 din 21.08.2019 - Modificarea Organigramei și a statutului de funcții

Anexa 1 la H.C.L. nr. 81 din 21.08.2019

Anexa 2 l a H.C.L. nr. 81 din 21.08.2019

HCL nr. 82 din 21.08.2019 - Trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al comunei Șărmășag

HCL nr. 83 din 21.08.2019 - Modificarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag

HCL nr. 84 din 21.08.2019 - Renumerotarea administrativă a imobilelor de pe strada Albinei

HCL nr. 87 din 21.08.2019 - Aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Șărmășag

HCL nr. 88 din 21.08.2019 - Aprobarea protocolului de colaborare între Comuna Șărmășag și Compania de Apă Someș S.A.

HCL nr. 105 din 23.10.2019 - Modificarea și completarea anexei nr. 1 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

HCL nr. 106 din 23.10.2019 - Stabilire și aprobare Grafic - Calendar de lucru comisie ANL

HCL nr. 108 din 27.11.2019 - Stabilirea taxelor și impozitelor locale în anul 2020

HCL nr. 112 din 27.11.2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Construire

centru integrat pentru furnizare servicii sociale și medicale”

HCL 113 din 27.11.2019 - Aprobarea cheltuielilor ocazionate cu sărbătorile de iarnă 2019

HCL nr. 114 din 27.11.2019 - Realizarea lucrărilor de reparații și reprofilare a unor drumuri agricole

HCL nr. 115 din 27.11.2019 - Modificare actului constitutiv prin majorarea capitalului social al S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

HCL nr. 116 din 16.12.2019 - Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Șărmășag

HCL nr. 120 din 16.12 2019 - Înființarea centrului de zi pentru copii tip after school

HCL nr. 121 din 16.12.2019 - Aprobarea listei de prioritate și lista de repartizarepentru persoane care au acces la locuințele ANL

HCL nr. 122 din 16.12.2019 - Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Șărmășag

HCL nr. 123 din 16.12.2019 - Aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor

HCL nr. 125 din 16.12.2019 - Acordarea ”Diplomei de aur” cuplurilor din comuna Șărmășag

 

2018


HCL nr. 2 din 22.01.2018 - Stabilire criterii acordare ajutor de urgență

HCL nr. 3 din 22.01.2018 - Aprobare plan de acțiune locală

Anexă la H.C.L. nr. 3 din 22.01.2018

HCL nr. 4 din 22.01.2018 - Aprobare program de inspecție fiscală

HCL nr. 5 din 22.01.2018 - Aprobare cont anual de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017

HCL nr. 8 din 22.01.2018 - Modificare H.C.L. nr. 74/2017

HCL nr. 9 din 22.01.2018 - Stabilire salarii de bază

HCL nr. 10 din 22.01.2018 - Aprobare cotă de carburanți

HCL nr. 11 din 22.01.2018 - Modificare H.C.L. nr. 113/2017

HCL nr. 12 din 22.01.2018 -Aprobare organigramă și stat de plată

Anexă la H.C.L. nr. 12 din 22.01.2018

HCL nr. 13 din 22.01.2018 - Aprobare raport administrator SC Gospodărie Comunală

HCL nr. 14 din 22.01.2018 - Stabilire și aprobare grafic-calendar de lucru comisie ANL

HCL nr. 18 din 22.01.2018 - Aprobare tarife lucrări SC Gospodărie Comunală

Anexă H.C.L. nr. 18 din 22.01.2018

HCL nr. 21 din 14.02.2018 - Adoptarea bugetului local 2018

HCL nr. 23 di 14.02.2018 - Aprobarea Regulamentului de aplicare a normelor de gospodărire locală

HCL nr. 25 din 14.02.2018 - Modificarea și completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 57/2016

HCL nr. 26 din 14.02.2018 - Modificarea și completarea H.C.L. nr. 104/2017

HCL nr. 27 din 14.02.2018 - Aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele ANL

HCL nr. 28 din 05.03.2018 - Modificare H.C.L. nr. 23 din 03.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

aferenți obiectivului de investiții Modernizare drumuri comunale și străzi în comuna Șărmășag, județul Sălaj

Anexă la H.C.L. nr. 28 din 05.03.2018

HCL nr. 29 din 05.03.2018 - Completare Regulament de aplicare a normelor de gospodărire locală

HCL nr. 30 din 05.03.2018 - Modificare H.C.L. nr. 23 din 03.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici

aferenți obiectivului de investiții Modernizare Liceu Tehnologic nr. 1

Anexă la H.C.L. nr. 30 din 05.03.2018

HCL nr. 32 din 28.03.2018 - Alegerea președintelui de ședință

HCL nr. 34 din 28.03.2018 - Aprobare inventar mijloace fixe

HCL nr. 37 din 28.03.2018 - Închirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni

HCL nr. 39 din 28.03.2018 - Aprobarea listei de prioritate și a listei de repartizare locuințe ANL

HCL nr. 40 din 28.03.2018 - Aprobare Protocol de colaborare cu APIA

Anexa 1 la H.C.L. nr. 40/2018

HCL nr. 41 din 28.03.2018 - Aprobare Protocol de colaborare cu Instituția Prefectului

HCL nr. 43 din 28.03.2018 - Modificarea și completarea Anexei 1 la H.C.L.c nr. 133/2017

HCL nr. 44 din 28.03.2018 - Completare H.C.L. nr. 55/2011

HCL nr. 45 din 28.03.2018 - Aprobare buget S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

HCL nr. 46 din 28.03.2018 - Completare anexe la HCL nr 18/2018

HCL nr. 47 din 28.03.2018 - Aprobarea Programului de achiziții publice 2018

HCL nr. 48 din 28.03.2018 - Încheiere Protocol de colaborare Compania de Apă Someș S.A.

Anexa 1 la H.C.L. nr. 48/2018

HCL nr. 49 din 28.03.2018 - Încheiere Protocol de colaborare SGA Sălaj

HCL nr. 50 din 25.04.2018 - Aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public

Anexa 1 la H.C.L. nr. 50/2018

HCL nr. 51 din 25.04.2018 - Aprobarea Planului anual privind serviciile sociale

HCL nr. 52 din 25.04.2018 - Revocare H.C.L. nr. 102/2017

HCL nr. 53 din 25.04.2018 - Atribuirea de denumiri de străzi în localitatea Șărmășag

HCL nr. 55 din 25.04.2018 - Modificare H.C.L. nr. 47/2018

HCL nr. 56 din 25.04.2018 - Aprobare valoare de investiție dotare cu utilaje pentru lucrări de întreținere

HCL nr. 59 din 07.05.2018 - Realizare lucrări pietruire drum

HCL nr. 60 din 07.05.2018 - Modificarea organigramei

HCL nr. 61 din 07.05.2018 - Aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizațiilor în vederea desfășurării activității de alimentație publică

HCL nr. 62 din 07.05.2018 - Clasificarea unor drumuri de interes local

HCL nr. 63 din 30.05.2018 - Revocare H.C.L. nr. 112/2017

HCL nr. 64 din 30.05.2018 - Rectificare buget

HCL nr. 66 din 30.05.2018 - Acordare diplome de merit

HCL nr. 67 din 30.05.2018 - Conferire distincție "Diplomă de aur"

HCL nr. 68 din 30.05.2018 - Aprobare Regulament de organizare

HCL nr. 70 din 30.05.2018 - Acordare drept de uz și servitute

HCL nr. 71 din 30.05.2018 - Întocmire documentație tehnico-economică obiectiv "Înființare Centru Comunitar Integrat"

HCL nr. 104 din 13.08.2018 - Privind aprobarea proiectului "Construcții Școli"

Anexa 1 la H.C.L. nr. 104/2018

HCL nr. 105 din 13.08.2018 - Aprobare organigramă și ROF

Anexa 1 la H.C.L. nr. 105/2018

Anexa 2 la H.C.L. nr. 105/2018

HCL nr. 106 din 29.08.2018 - Aprobare Regulament SVSU

Anexa 1 la H.C.L. nr. 106/2018

HCL nr. 107 din 29.08.2018 - Aprobare organigramă SVSU

Anexa 1 la H.C.L. nr. 107/2018

HCL nr. 108 din 29.08.2018 - Aprobare listă de prioritate și listă de repartizare locuințe ANL

HCL nr. 109 din 29.08.2018 - Stabilire și aprobare Grafic - Calendar de lucru comisie ANL

HCL nr. 110 din 29.08.2018 - Aprobare preluare fără plată autoturism

HCL nr. 112 din 29.08.2018 - Aprobare Act constitutiv și Statut Tovishat

HCL nr. 113 din 29.08.2018 -Aprobare modificări tehnice proiect "Modernizare infrastructură"

HCL nr. 116 din 19.09.2018 - Aprobare Regulament de Organizare și funcționare Compartiment servicii sociale

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 116/2018

HCL nr. 121 din 19.09.2018 - Aprobare studiu de fezabilitate

HCL nr. 122 din 17.10.2018 - Mandatarea unei persoane pentru preluarea activității în vederea întocmirii amenajamentului pastoral

HCL nr. 123 din 17.10.2018 - Rectificare buget

HCL nr. 126 din 17.10.2018 - Aprobarea Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal

HCL nr. 127 din 17.10.2018 - Modificare și completare anexa nr. 1 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

HCL nr. 128 din 17.10.2018 - Însușirea și aprobarea documentației tehnice cadastrale pentru alipirea unor imobile

HCL nr. 129 din 17.10.2018 - Însușirea și aprobarea documentației tehnice cadastrale pentru alipirea unor imobile

HCL nr. 130 din 06.11.2018 - Modificare H.C.L. nr. 111/2018

HCL nr. 131 din 06.11.2018 - Aprobare instrumentare proiect

HCL nr. 132 din 06.11.2018 - Trecere imobil din domeniul privat în domeniul public

HCL nr. 133 din 06.11.2018 - Înființare sistem de distribuție gaze naturale

HCL nr. 134 din 06.11.2018 - Aprobare acord de parteneriat

Anexă la HCL nr. 134/2018

HCL nr. 135 din 06.11.2018 - Rectificare buget

HCL nr. 136 din 28.11.2018 - Stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale

HCL nr. 142 din 21.12.2018 - Aprobarea Organigramei și Statutului de funcții

HCL nr. 144 din21.12.2018 - Stabilirea domeniilor serviciilor publice pentru muncă în folosul comunității

HCL nr. 148 din 21.12.2018 - Modificarea domeniului public

HCL nr. 150 din 21.12.2018 - Aprobare Protocol de colaborare cu Liceul Tehnologic nr.1

HCL nr. 151 din 21.12.2018 - Aprobare Protocol de colaborare cabinete medicale medicină de familie

 

2017

 

HCL nr. 2 din 09.01.2017 - Completare regulament taxă salubrizare

HCL nr. 3 din 09.01.2017 - Transformare funcţie publică

HCL nr. 12 din 15.02.2017 - Aprobare buget S.C. Gospodărie C.

Anexa 1 la H.C.L. nr.12 din 15.02.2017

HCL nr. 13 din 15.02.2017 - Aprobare tarife lucrări S.C. Gospodărie C.

Anexă la H.C.L. nr. 13 in 15.02.2017

HCL nr. 15 din 15.02.2017 - Modificare domeniu public

Anexa 1 la H.C.L. nr. 15 din 15.02.2017

HCL nr. 19 din 15.02.2017 - Închiriere spaţiu

HCL nr. 22 din 15.02.2017 - Organizare reţea şcolară 2017-2018

HCL nr.23 din 03.03.2017 - Aprob. indic. tehnico-econ. "Modernizare drumuri

HCL nr.24 din 03.03.2017 - Aprob. indic. tehnico-econ. "Înfiinţare creşă"

HCL nr.25 din 03.03.2017 - Aprob. indic. tehnico-econ. "Modernizare Liceu"

HCL nr. 26 din 03.03.2017 - Aprob. indic. tehnico-econ. "Ext. reţea ilum publ"

HCL nr. 27 din 29.03.2017 - Adoptare buget local

HCL nr. 33 din 19 aprilie 2017 - Acordare titlu cetățean de onoare

HCL nr. 34 din 19 aprilie 2017 - Concesionare teren

Anexa 1 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 2017

Anexa 2 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 2017

Anexa 3 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 2017

Anexa 4 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 2017

Anexa 5 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 2017

Anexa 6 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 2017

Anexa 7 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 2017

Anexa 8 la H.C.L. nr. 34 din 19 aprilie 2017

HCL nr. 35 din 19 aprilie 2017 - Aprob Reg. de gestionare câini fără stăpân

Anexă la H.C.L. nr. 35 din 19 aprilie 2017

HCL nr. 50 din 28.06.2017 - Încetare drept de mandat consilier

HCL nr. 52 din 28.06.2017 - Modificare H.C.L. nr. 103/2016

HCL nr. 53 din 16.06.2017 - Aprobare inventar mijloace fixe

HCL nr. 55 din 28.06.2017 - Realizare obiectiv de investiții

HCL nr. 60 din 28.06.2017 - Reducere impozit mijloace de transport hibride

HCL nr. 61 din 28.06.2017 - Compl. anexa 1-Inventar bunuri domeniu public

HCL nr. 62 din 28.06.2017 - Acordare drept de u

HCL nr. 63 din 28.06.2017 - Acordare drept de uz

HCL nr. 64 din 28.06.2017 - Aprobare modificări tehnice proiect

HCL nr. 67 din 26.07.2017 - Validare mandat consilier local

HCL nr. 68 din 26.07.2017 - Aprobare salarii de bază

HCL nr. 70 din 26.07.2017 - Compl. listă tarife S.C. Gospodărie Comunală Șg.

HCL nr. 71 din 26.07.2017 - Modificare ROF

HCL nr. 72 din 26.07.2017 - Rectificare buget

HCL nr. 73 din 26.07.2017 - Aprobare modificări tehnice

HCL nr. 74 din 26.07.2017 - Aprobare prelungire scrisoare de garantare

HCL nr. 75 din 26.07.2017 - Aprobare modificări tehnice

HCL nr. 76 din 25.08.2017 - Modificare anexa nr. 1 la HCL 39/2011

HCL nr. 77 din 25.08.2017 - Rectificare buget

HCL nr. 78 din 25.08.2017 - Desemn. reprez. CL în CALT

HCL nr. 79 din 25.08.2017 - Modificare organigramă

HCL nr. 80 din 25.08.2017 - Modificare HCL 74/2017

HCL nr. 83 din 13.09.2017 - Încheiere acord asociere

HCL nr. 84 din 13.09.2017 - Aprob. valoare inv. proiect modern. grădinițe

HCL nr. 85 din 13.09.2017 - Dotare cu utilaje pt. lucrări

HCL nr. 86 din 13.09.2017 - Contractare împrumut

HCL nr. 87 din 13.09.2017 - Aprob. grafic de lucru comisie ANL

HCL nr. 88 din 13.09.2017 - Completare anexa nr. 1 la HCL 39/2011

HCL nr. 91 din 11 octombrie 2017 - Rectificare buget

HCL nr. 92 din 11 octombrie 2017 - Compl. anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 39/2011

HCL nr. 93 din 11 octombrie 2017 - Validare Dispoziție nr.417/2017

HCL nr. 94 din 11 octombrie 2017 - Mandatare Primar în AGA ADI Ecodes

HCL nr. 95 din 11 octombrie 2017 - Desemn. reprez. CL în CA Liceu

HCL nr. 96 din 11 octombrie 2017 - Desemn. repr. în comisia de evaluare Liceu

HCL nr. 97 din 11 octombrie 2017 - completare componență comisie CL

HCL nr. 98 din 11 octombrie 2017 -Modif. tarife lucr. SC Gospodărie C

HCL nr. 99 din 23 octombrie 2017 -Aprob. modif. tehn. proiect "Modern Liceu"

Anexa 1 la H.C.L. nr. 99 din 23 octombrie 2017

Anexa 2 la H.C.L. nr. 99 din 23 octombrie 2017

HCL nr. 100 din 23 octombrie 2017 - Rectificare buget

HCL nr. 101 din 23 octombrie 2017 - Modificare anexa nr.1 la HCL nr.74/2014

HCL nr. 102 din 23 octombrie 2017 - Atribuire de denumiri unor străzi

HCL nr. 103 din 23 octombrie 2017 -Completare anexa nr. 1 la HCL nr. 39/2011

HCL nr. 104 din 23 octombrie 2017 - Modif. ind. tehn.-economici creșă

HCL nr. 105 din 03 noiembrie 2017 - rectificare buget

HCL nr. 106 din 03 noiembrie 2017 - Modificare organigramă

HCL nr. 108 din 03 noiembrie 2017 - Acordare cadouri preșcolari și elevi

HCL nr. 110 din 29 noiembrie 2017 - Rectificare buget

HCL nr. 111 din 29 noiembrie 2017 - Modificare HCL nr. 102/2017

HCL nr. 113 din 29 noiembrie 2017 - Stabilire și aprobare taxe și impoz. 2018

HCL nr. 114 din 29 noiembrie 2017 - Achiziție calendare și agende personalizate

HCL nr. 115 din 29 noiembrie 2017 - Achiziționare foc de artificii

HCL nr. 117 din 29 noiembrie 2017 - Stingere creanțe ale SC Sălajul SA

HCL nr. 118 din 29 noiembrie 2017 - Aprob. val. inv. proiect alim. cu apă

HCL nr. 119 din 29 noiembrie 2017 - Înființare funcție de adm. public

HCL nr. 120 din 29 noiembrie 2017 - Modif. HCL nr. 88/2017

HCL nr. 121 din 29 noiembrie 2017 - Aprob. modif. tehnice proiect

HCL nr. 122 din 29 noiembrie 2017 - Completare HCL nr. 55/2011

HCL nr. 124 din 29 noiembrie 2017 - Concesionare suprafețe de teren

HCL nr. 126 din 13 decembrie 2017 - Rectificare buget

HCL nr. 127 din 13 decembrie 2017 - Modificare HCL nr. 123/2017

HCL nr. 128 din 13 decembrie 2017 - Demolare construcții

HCL nr. 130 din 13 decembrie 2017 - Achiziționare teren

HCL nr. 133 din 27 decembrie 2017 - Actualizare listă domeniu public

HCL nr. 134 din 27 decembrie 2017 - Aprob. rețea școlară 2018 - 2019

HCL nr. 135 din 27 decembrie 2017 - Aprob. Plan de ocupare funcții publice

HCL nr. 136 din 27 decembrie 2017 - Modificare ROF

 

 

Módosítás dátuma: 2021. október 19. kedd, 12:50