HungarianRomână
Home Informații publice Acte necesare
PDF Imprimare Email
Marţi, 19 Decembrie 2017 10:06

Toate formularele se pot descărca din meniul Informații publice, submeniul Formulare


Acte necesare pentru oficierea căsătoriei

Pentru programare vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul de telefon 0747113096.


Dosar căsătorie format din:
 • Copertă față și spate;
 • Declarație căsătorie;
 • Anexă la declarație de căsătorie;
 • Cerere oficiere de căsătorie;
 • Cerere oficiere de căsătorie în limba maghiară;
 • Extras din codul civil;
 • Acte de identitate în termen de valabilitate, fotocopie;
 • Certificatul de naştere, fotocopie;
 • Certificate medicale prenupțiale valabile;

 

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de naștere

 • Cerere pentru eliberarea certificatului de naștere;
 • Act de identitate în termen de valabilitate, fotocopie.

 

Acte necesare pentru eliberarea certificatulu de deces

 • Cerere pentru eliberarea certificatului de deces;
 • Act de identitate în termen de valabilitate, fotocopie;
 • Certificatul de naştere, certificat de căsătorie, după caz, fotocopie, pentru stabilirea filiației.

 

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de căsătorie

 • Cerere pentru eliberarea certificatului de căsătorie;
 • Act de identitate în termen de valabilitate, fotocopie;
 • Certificatul de naştere, fotocopie.

 

Acte necesare pentru deschiderea procedurii succesorale

 • Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale;
 • Actele de identitate ale moștenitorilor în termen de valabilitate, fotocopie;
 • Certificat de deces, fotocopie;
 • Copie Titlu de proprietate sau Extras de carte funciară.

 

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de inserție

 • Cerere tip;
 • Acte de identitate în termen de valabilitate ambii părinţi (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie), original+fotocopie;
 • Certificatul de naştere al copilului, original+fotocopie;
 • Certificatele de naştere ale celorlalţi copii, original+fotocopie - după caz;
 • Livret de familie completat la zi, original+fotocopie;
 • Certificat de căsătorie, original+fotocopie;
 • Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz , din care să rezulte că a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit - venituri cuprinse în declaraţii depuse la finanţe D200, D201, D224, D209 -(ANEXA2);
 • Copie după ultimul concediu medical – sarcină şi lehuzie;
 • Act adiţional de suspendare a contractului de muncă semnat de angajator;
 • Copie după cererea înregistrată şi depusă de beneficiar la angajator (aprobată, semnată, ştampilată de conducerea instituţiei şi specificată data de la care se solicită indemnizaţia de creştere copil, precum perioada solicitării - până la 1 an, 2 ani, 2- 3 -7 ani pentru copilul încadrat în grad de handicap);
 • Adeverinţă privind stagiul de cotizare, eliberată de Casa Judeţeană de Pensii, pentru ambii părinţi dacă îndeplinesc condiţiile de acordare;
 • Adeverinţă de venit eliberată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pe ultimele 12 luni anterior naşterii copilului (ambii părinţi);
 • Declaraţii (formulare tip) - prin care solicitantul se obligă să comunice în scris în termen de 15 zile lucrătoare  orice  modificare  survenită  ulterior  şi  că  nu  a  solicitat  altei  autorităţi  publice  locale indemnizaţie/stimulent pentru creşterea copilului;
 • Dosar.

*conform O.U.G. 111/2010 cu modificările şi completările ulterioare

 


Acte necesare pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii

 • Cerere tip;
 • Acte de identitate în termen de valabilitate ambii părinţi (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie), original+fotocopie;
 • Certificatul de naştere al copilului (sau al copiilor, după caz), original+fotocopie;
 • Livret de familie completat la zi, original+fotocopie;
 • Certificat de căsătorie, original+fotocopie;
 • Dosar

 

Acte necesare pentru acordarea ajutorului social


 • Cerere și declarație pe propria răspundere completată de reprezentantul familiei sau de persoana singură;
 • Actul de identitate în termen de valabilitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie) pentru toți membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani, original+fotocopie;
 • Certificatele de naștere pentru toți membrii familiei, original+fotocopie;
 • Certificat de căsătorie, hotărârea judecătorească de divorț sau certificate de deces, original+fotocopie - după caz;
 • Livret de familie completat la zi, original+fotocopie;
 • Adeverință școală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student, precum și forma de învățământ (zi/ff/idd,etc.);
 • Adeverință de venit de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru toți membrii familiei care au împlinit 18 ani;
 • Adeverință de venit cuprinzând venitul realizat în luna anterioară depunerii cererii (adeverință de salarizare - salar net, inclusiv valoarea tichetelor de masă, cupon pensie, cupon alocație de stat, șomaj, etc.) - după caz;
 • Certificat de atestare fiscală de la Primăria comunei Șărmășag;
 • Adeverință cu terenul agricol de la Primăria comunei Șărmășag;
 • Talon autoturism din care să rezulte vechimea mașinii, original+fotocopie;
 • Certificat medical de constatare a capacității de muncă (comisie - Casa Județeană de Pensii), original;
 • Adeverință de la AJOFM (șomaj) pentru persoanele apte de muncă;
 • Certificat de încadrare într-un grad de handicap, original +fotocopie - după caz;
 • Cupon indemnizație de handicap, original+fotocopie, din luna anterioară depunerii cererii;
 • Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească privind măsura de plasament a copilului, decizia DGASPC sau hotărârea judecătorească privind plasamentul în regim de urgență, hotărârea judecătorească privind instituirea tutelei, original+fotocopie - după caz;
 • Angajament de plată;
 • Dosar

 

Menţiuni:

 • Familia care deţine unul dintre bunurile prevăzute în lista cu bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate, nu beneficiază de ajutor social;
 • Dosarele se depun la Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Şărmăşag.

LISTA BUNURILOR

ce conduc la excluderea acordării ajutorului

Bunuri imobile

1

Clădiri şi alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

 

Bunuri mobile*)

1

Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fâră remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe,bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu execepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării"

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: preşă de uiei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii

 

Terenuri/animale şi/sau păsări

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

 

Acte necesare pentru acordare alocației de susținere a familiei

 • Cerere și declarație pe propria răspundere completată de reprezentantul familiei sau de persoana singură;
 • Actul de identitate în termen de valabilitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie) pentru toți membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani, original+fotocopie;
 • Certificatele de naștere pentru toți membrii familiei, original+fotocopie;
 • Certificat de căsătorie, hotărârea judecătorească de divorț sau certificate de deces, original+fotocopie - după caz;
 • Livret de familie completat la zi, original+fotocopie;
 • Adeverință școală din care să rezulte că copilul frecventează cursurile școlare și numărul de absențe (fac excepție copii de vârstă școlară care sunt încadrați în gradul I sau II  de handicap);
 • Adeverință de venit de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru toți membrii familiei care au împlinit 18 ani;
 • Adeverință de venit cuprinzând venitul realizat în luna anterioară depunerii cererii (adeverință de salarizare - salar net, inclusiv valoarea tichetelor de masă, cupon pensie, cupon alocație de stat, șomaj, etc.) - după caz;
 • Adeverință cu terenul agricol de la Primăria comunei Șărmășag;
 • Talon autoturism din care să rezulte vechimea mașinii, original+fotocopie;
 • Certificat de încadrare într-un grad de handicap, original +fotocopie - după caz;
 • Cupon indemnizație de handicap, original+fotocopie, din luna anterioară depunerii cererii;
 • Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească priovind măsura de plasament a copilului, decizia DGASPC sau hotărârea judecătorească privind plasamentul în regim de urgență, hotărârea judecătorească privind instituirea tutelei, original+fotocopie - după caz;
 • Angajament de plată;
 • Dosar

Menţiuni:

 • Venitul pe membru de familie să nu depăşească suma de 530 lei;
 • Familia care deţine unul dintre bunurile prevăzute în lista cu bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate, nu beneficiază de alocație de susținere a familiei;
 • Dosarele se depun la Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Şărmăşag.

LISTA BUNURILOR

ce conduc la excluderea acordării ajutorului

Bunuri imobile

1

Clădiri şi alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

 

Bunuri mobile*)

1

Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fâră remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe,bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu execepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării"

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: preşă de uiei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utifaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

*) Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare

1

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii

 

Terenuri/animale şi/sau păsări

1

Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

 

Acte necesare pentru acordarea ajutorului încălzire

 • Cerere tip;
 • Acte de identitate în termen de valabilitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie) pentru toți membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani, original+fotocopie;
 • Certificat de naştere pentru toți membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani, original+fotocopie;
 • Livret de familie completat la zi, original+fotocopie;
 • Certificat de căsătorie, original+fotocopie;
 • Adeverinţă de venit eliberată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru toți membrii familiei care au împlinit 18 ani;
 • Adeverință de venit cuprinzând venitul realizat în luna anterioară depunerii cererii (adeverință de salarizare - salar net, inclusiv valoarea tichetelor de masă, cupon pensie, cupon alocație de stat, șomaj, etc.) - după caz;
 • Certificat de atestare fiscală de la Primăria comunei Șărmășag;
 • Adeverință cu terenul agricol de la Primăria comunei Șărmășag;
 • Factură energie electrică(curent electric);
 • Dosar

Menţiuni:

 • Beneficiază de ajutorul de încălzire familia care deține în proprietate locuința (care figurează cu locuință în Registrul Agricol)
 • Venitul net mediu lunar pe membru de familie să fie până la suma de 1386 lei - în cazul familiilor;
 • Venitul net mediu lunar al persoanei singure să fie până la suma de 2053 lei - în cazul persoanelor singure;
 • Familia care deţine unul dintre bunurile prevăzute în lista cu bunuri care nu sunt considerate de strictă necesitate, nu beneficiază de alocație de susținere a familiei;
 • Dosarele se depun la Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei comunei Şărmăşag până la data de 20 a fiecărei luni pe perioada sezonului rece noiembrie 2022 - martie 2023.

  LISTA BUNURILOR

  ce conduc la excluderea acordării ajutorului

  Bunuri imobile

  1

  Clădiri şi alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

  2

  Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală.

   

  Bunuri mobile*)

  1

  Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

  2

  Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

  3

  Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fâră remorci, rulote, autobuze, microbuze

  4

  Şalupe,bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu execepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării"

  5

  Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

  6

  Utilaje de prelucrare agricolă: preşă de uiei, moară de cereale

  7

  Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utifaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

  *) Aflate în stare de funcţionare

   

  Depozite bancare

  1

  Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii

   

  Terenuri/animale şi/sau păsări

  1

  Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

Acte necesare pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță

 • Cerere tip;
 • Acte de identitate în termen de valabilitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie) pentru toți membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani, original+fotocopie;
 • Certificat de naştere pentru toți membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani, original+fotocopie;
 • Certificat de căsătorie, original+fotocopie;
 • Livret de familie completat la zi, original+fotocopie;
 • Adeverinţă de venit eliberată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru toți membrii familiei care au împlinit 18 ani;
 • Adeverință de venit cuprinzând venitul realizat în luna anterioară depunerii cererii (adeverință de salarizare - salar net, inclusiv valoarea tichetelor de masă, cupon pensie, cupon alocație de stat, șomaj, etc.) - după caz;
 • Adeverință privind înscrierea copilului la grădiniță;
 • Dosar

Mențiuni:

 • Beneficiază de tichete sociale pentru grădiniță copii care frecventează cu regularitate grădinița și a căror familii beneficiază de alocație de susținere a familiei.

 

Acte necesare pentru acordarea Cardului - Legitimație de parcare pentru persoane cu handicap

 • Cerere tip;
 • Act de identitate în termen de valabilitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie) pentru persoana cu handicap, original+fotocopie;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap pentru persoana cu handicap, original+fotocopie;
 • Certificat de înmatriculare a autovehiculului pentru care se solicită parcarea gratuită, original+fotocopie;
 • Carte de identitate a autovehiculului pentru care se solicită parcarea gratuită, original+fotocopie;
 • 2 poze 3x4 (tip CI) pentru persoana cu grad de handicap;
 • Acte de identitate în termen de valabilitate (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie) pentru titularul autovehiculului, original+fotocopie.

Mențiuni:

 • Perioada de valabilitate a Cardului - Legitimație se acordă în funcție de gradul de handicap.
Ultima actualizare în Miercuri, 05 Octombrie 2022 10:35
 

Sarmasági hirmondó

Sarmasagi hirmondo

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.9753
State flagUSD 4.5970

Valabil azi: 2024-02-23
Sursa: BNR

Acum in Sarmasag


Weather ForecastWeather Maps

Cautare in pagina
Motorizat de Joomla!. Valid XHTML and CSS.