HungarianRomână
PDF Imprimare Email
Joi, 16 Ianuarie 2020 10:04

Proiecte de hotărâri

Anul 2021

 

Proiect de hotărâre nr. 90 din 06.01.2021 - Alegerea președintelui de ședință

Proiect de hotărâre nr. 92 din 06.01.2021 - Darea în folosință gratuită a imobilului Centru Integrat  de Furnizare Servicii Sociale și Medicale către ISU ”Porolissum” Sălaj

Proiect de hotărâre nr. 94 din 06.01.2021 - Trecerea în domeniul public al comunei Șărmășag și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apă Someș S.A. Cluj

Proiect de hotărâre nr. 100 din 06.01.2021 - Stabilirea condițiilor, situațiilor și modalităților pentru acordarea ajutoarelor de urgență

Proiect de hotărâre nr. 102 din 06.01.2021 - Aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 110 din 06.01.2021 - Stabilirea și aprobarea Graficului - Calendar de lucru ANL

Proiect de hotărâre nr. 113 din 06.01.2021 - Modificarea și completarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 259 din 13.01.2021 - Aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna Șărmășag - Compartimentul Asistență Socială și Cabinetele medicale medicină de familie

Proiect de hotărâre nr. 295 din 13.01.2021 - Aprobarea Protocolului de colaborare între Comuna Șărmășag - Compartimentul Asistență Socială și Liceul Tehnologic nr. 1 Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 332 din 18.01.2021 - Aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 334 din 18.01.2021 - Modificarea HCL nr. 113/2020

Proiect de hotărâre nr. 953 din 11.02.2021 - Aprobarea Inventarului mijloacelor fixe și a obiectivelor de inventar

Anexa nr. 1 la PH 953/2021

Anexa nr. 2 la PH 953/2021

Proiect de hotărâre nr. 956 din 11.02.2021 - Modificarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 959 din 11.02.2021 - Rezilierea contractului de concesiune pentru suprafața de 300 mp

Proiect de hotărâre nr. 962 din 11.02.2021 - Aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe ANL

Proiect de hotărâre nr. 968 din 11.02.2021 - Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea ceremoniilor ce au ca obiect oficierea căsătoriilor în afara sediului Primăriei comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 970 din 11.02.2021 - Aprobarea programului de inspecție fiscală pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 1001 din 12.02.2021 - Aprobarea tarifelor pentru lucrări care vor fi executate în anul 2021 de S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Anexa nr. 1 la PH 1001/2021

Proiect de hotărâre nr. 1004 din 12.02.2021 - Aprobarea organigramei, statului de funcții și a grilei de salarizare a S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Anexa nr. 1 la PH 1004/2021

Anexa nr. 2 la PH 1004/2021

Anexa nr. 3 la PH 1004/2021

Proiect de hotărâre nr. 1036 din 16.02.2021 - Rezilierea contractului de închiriere pentru suprafața de 15 ha pășune - teren situat în localitatea Ilișua, parcela Ciganymetszes

Proiect de hotărâre nr. 1039 din 16.02.2021 - Modificarea contractului de închiriere cu nr. 2278 din 19.04.2018

Proiect de hotărâre nr. 1054 din 16.02.2021 - Constituirea Grupului de lucru pentru identificarea așezărilor informale pe raza comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 591 din 16.03.2021 - Stabilirea sumei cheltuielilor ocazionate de tipărirea și comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită

Proiect de hotărâre nr. 1591 din 16.03.2021 - Adoptarea bugetului local al comunei Șărmășag pe anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 1594 din 16.03.2021 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 1603 din 16.03.2021 - Efectuarea unui schimb imobiliar de trenuri

Proiect de hotărâre nr. 1621 din 16.03.2021 - Aprobarea listei de prioritate și listei de repartizare pentru persoanele care au acces la locuințele ANL

Proiect de hotărâre nr. 1695 din 19.03.2021 - Aprobarea noului mod de calcul al chiriilor pentru locuințele ANL

Proiect de hotărâre nr. 1762 din 23.03.2021 - Aprobarea schimbării destinației unui spațiu aflat în domeniul public local al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 1762 din 23.03.2021 - Modificarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 1933 din 30.03.2021 - Completarea Programului de investiții provizoriu pentru anul 2021

Proiect de hotărâre nr. 2048 din 02.04.2021 - Aprobarea raportului de activitate al SC Gospodărie Comunală Șărmășag SRL pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 2051 din 02.04.2021 - Aprobarea amenajamentului silvic pentru terenurile cu vegetație forestieră

Proiect de hotărâre nr. 2054 din 02.04.2021 - Punerea la dispoziția proiectului ”Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - etapa II”, dezvoltat de către Administrația Națională ”Apele Române” a terenului pentru construcția noilor investiții aferente acestora

Proiect de hotărâre nr. 2056 din 02.04.2021 - Indexarea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, precum și a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2022

Proiect de hotărâre nr. 2712 din 04.05.2021 - Vânzare imobil

Anexa nr. 1 la PH 2712/2021

Proiect de hotărâre nr. 2838 din 12.05.2021 - Decontare cheltuieli de transport pentru cadrele didactice

Proiect de hotărâre nr. 2921 din 17.05.2021 - Reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

Proiect de hotărâre nr. 2924 din 17.05.2021 - Aprobarea Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

Proiect de hotărâre nr. 2927 din 17.05.2021 - Rectificare buget

Proiect de hotărâre nr. 3455 din 11.06.2021 - Cuprinderea unor bunuri în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Șăîrmășag

Proiect de hotărâre nr. 3458 din 11.06.2021 - Plata sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice

Proiect de hotărâre nr. 3478 din 11.06.2021 - Vânzare teren

Proiect de hotărâre nr. 3515 din 14.06.2021 - Achiziționarea unui imobil - clădiri și teren în localiatatea Șărmășag, str. Morii

Proiect de hotărâre nr. 3940 din 06.07.2021 - Alegerea președintelui de ședință

Proiect de hotărâre nr. 3942 din 06.07.2021 - Modificarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 3948 din 06.07.2021 - Înființarea servicului social de zi Creșa comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 3951 din 06.07.2021 - Plata sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice

Proiect de hotărâre nr. 4073 din 14.07.2021 - Stabilirea și aprobarea Graficului - Calendar de lucru al comisiei ANL

Proiect de hotărâre nr. 4076 din 14.07.2021 - Modificarea Organigramei și a Statului de funcții

Anexa nr. 1 la PH 4076/2021

Anexa nr. 2 la PH 4076/2021

Proiect de hotărâre nr. 4122 din 19.07.2021 - Cuprinderea unor bunuri în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 4129 din 19.07.2021 - Rectificare buget

Proiect de hotărâre nr. 4151 din 19.07.2021 - Înființarea serviciului de iluminat public

Proiect de hotărâre nr. 4609 din 09.08.2021 - Prelungire termen de valabilitate PUG al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 4629 din 10.08.2021 - Modificarea și completarea HCL nr. 67 din 26.05.2021

Proiect de hotărâre nr. 4632 din 10.08.2021 - Aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele ANL

Proiect de hotărâre nr. 4737 din 17.08.2021 - Retragerea unilaterală a Consiliului Local al comunei Șărmășag în calitate de membru din ADI ”Zona Metropolitană Zalău”

Proiect de hotărâre nr. 5057 din 03.09.2021 - Cuprinderea unor bunuri în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 5060 din03.09.2021 - Modificarea HCL nr. 86/2021

Proiect de hotărâre nr. 5063 din 03.09.2021 - Rectificare buget

Proiect de hotărâre nr. 5066 din 03.09.2021 - Aprobarea prelungirii Scrisorii de garanție nr. 646/2017

Proiect de hotărâre nr. 5071 din 03.09.2021 - Aprobarea listei de prioritate și listei de repartizare pentru persoanele care au acces la locuințele ANL

Proiect de hotărâre nr. 5096 din 06.09.2021 - Încheiere acord de asociere între Județul Sălaj și Comuna Șărmășag

Proiect de Hotărâre nr. 5397 din 20.09.2021 - Modificarea valorii investiției Înființare creșă în localitatea Șărmășag, județul Sălaj

Proiect de hotărâre nr. 5401 din 20.09.2021 - Propunerea pentru schimbarea destinației unui imobil

Proiect de hotărâre nr. 5670 din 30.09.2021 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Modernizare străzi în localitatea Șărmășag, comuna Șărmășag, județul Sălaj”

Anexa 1 la PH nr. 5670/2021

Proiect de hotărâre nr. 5673 din 30.09.2021 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Modernizare străzi în localitățile Lompirt, Ilișua și Poiana Măgura, comuna Șărmășag, județul Sălaj”

Anexa 1 la PH nr. 5673/2021

Proiect de hotărâre nr. 5676 din 30.09.2021 - Rectificare buget

Proiect de hotărâre nr. 5727 din 30.09.2021 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Extindere rețea de apă în localitatea Șărmășag, comuna Șărmășag, județul Sălaj”

Anexa 1 la PH nr. 5727/2021

Proiect de hotărâre nr. 5730 din 30.09.2021 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului  de investiții ”Extindere rețea de apă în localitatea Lompirt, Ilișua și Poiana Măgura, comuna Șărmășag, județul Sălaj

Anexa 1 la PH nr. 5730/2021

 

 


Anul 2020


Proiect de hotărâre nr. 106 din 09.01.2020 - Stabilirea condițiilor, situațiilor și modalităților pentru acordarea ajutoarelor de urgență

Proiect de hotărâre nr. 109 din 09.01.2020 - Aprobarea Planului de acțiune și lucrări de interes local

Proiect de hotărâre nr. 113 din 09.01.2020 - Stabilirea taxei speciale de salubrizare în comuna Șărmășag pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 128 din 09.01.2020 - Modificarea hotărârii Consiliului local nr. 108/2019

Proiect de hotarâre nr. 195 din 10.01.2020 - Aprobarea contului anual de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 922 din 05.02.2020 - Adoptarea bugetului local al comunei Șărmășag pe anul 2020

Anexa nr. 1 la PH nr. 922/2020

Proiect de hotărâre nr. 925 din 05.02.2020 - Aprobarea programului de inspecție fiscală pentru anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 931 din 05.02.2020 - Aprobarea inventarului mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar

Proiect de hotărâre nr. 934 din 05.02.2020 - Stabilirea și aprobarea Graficului - Calendar de lucru al comisiei ANL

Proiect de hotărâre nr. 989 din 07.02.2020 - Plata sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice

Proiect de hotărâre nr. 995 din 07.02.2020 - Completarea Regulamentului de aplicare a normelor de gospodărire locală

Proiect de hotărâre nr. 1002 din 10.02.2020 - Validare mandat consilier local

Proiect de hotărâre nr. 1005 din 10.02.2020 - Modificarea art.1 din HCL nr. 75/2016 prin care s-au stabilit și organizat comisiile de specialitate

Proiect de hotărâre nr. 1008 din 10.02.2020 - Concesionarea unor suprafețe de teren

Proiect de hotărâre nr. 1064 din 11.02.2020 - Completarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

Proiect de hotărâre nr. 1070 din 11.02.2020 - Închiriere prin atribuire directă a unui spațiu

Proiect de hotărâre nr. 1090 din 12.02.2020 - Acordare drept de uz sși servitute asupra unui teren

Proiect de hotărâre nr. 1345 din 21.02.2020 - Reziliere contract de concesiune

Proiect de hotărâre nr. 1625 din 05.03.2020 - Aprobare Regulament de organizare și funcționare al S.V.S.U. Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 1628 din 05.03.2020 - Aprobare Organigramă S.V.S.U. Șărmășag

Anexa 1 la PH nr. 1628/2020

Proiect de hotărâre nr. 1631 din 05.03.2020 - Modificare H.C.L. nr. 12/2020

Proiect de hotărâre nr. 1642 din 06.03.2020 - Modificare Stat de funcții

Proiect de hotarâre nr. 1659 din 06.03.2020 - Rectificare buget local pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 1661 din 06.03.2020 - Desemnare reprezentant Consiliu Local în comisia ANL

Proiect de hotărâre nr. 1684 din 03.03.02020 - Completare H.C.L. nr. 108/2020

Proiect de hotărâre nr. 2010 din 16.03.2020 - Indexare impozite și taxe locale

Proiect d e hotărâre nr. 2018 din 16.03.2020 - Aprobare listă solicitanți care au acces la locuințe ANL

Proiect de hotărâre nr. 2034 din 16.03.2020 - Aprobare Raport de activitate al S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 2040 din 16.03.2020 - Aprobare buget de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 2043 din 16.03.2020 -  Aprobare Organigramă S.C. Gospădărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 2046 din 16.03.2020 - Aprobare tarife pentru lucrări care vor fi executate în anul 2020 de S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Anexa 1 la PH nr. 2046/2020

Proiect de hotărâre nr. 2101 din 16.03.2020 - Completare H.C.L. nr. 30/2020

Proiect de hotărâre nr. 2104 din 18.03.2020 - Cuprindere imobil-teren în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 2594 din 16.04.2020 - Alegerea preşedintelui de şedinţă

Proiect de hotărâre nr. 2596 din 16.04.2020 - Aprobarea listei de prioritate şi listă de repartizare pentru persoanele care au acces la locuinţele ANL

Proiect de hotărâre nr. 2599 din 16.04.2020 - Modificarea anexei la H.C.L. nr. 28/2020

Proiect de hotărâre nr. 2602 din 16.04.2020 - Modificarea actului constitutiv prin numirea unui nou reprezentant legal al consiliului local la S.C. Gospodărie Comunală Şărmăşag S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 2605 din 16.04.2020 - Rectificarea bugetului local

Anexa 1 la PH nr. 2605/2020

Proiect de hotărâre nr. 2893 din 13.05.2020 - Cuprinderea unui imobil-teren în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei

Proiect de hotărâre nr. 2964 din 13.05.2020 - Rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 2967 din 13.05.2020 - Stabilirea și aprobarea Graficului calendar de lucru al comisiei ANL

Proiect de hotărâre nr. 2970 din 13.05.2020 - Disponibilizarea fără plată a unui bun - buldoexcavator

Proiect de hotărâre nr. 3067 din 18.05.2020 - Completarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei

Proiect de hotărâre nr. 3243 din 26.05.2020 - Reducerea chiriei pentru spațiul închiriat de către Poșta Română

Proiect de hotărâre nr. 3333 din 02.06.2020 - Reducerea impozitului anual pe clădirile deținute de SRTFC Cluj

Proiect de hotărâre nr. 3430 din 05.06.2020 - Aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele ANL

Proiect de hotărâre nr. 3834 din 29.06.2020 - Însușirea și aprobarea documentației tehnice și cadastrale pentru dezlipirea unui imobil din domeniul public al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 3960 din 06.07.2020 - Aprobarea listei de prioritate și a listei de repartizare pentru persoanele care au acces la locuințele ANL

Proiect de hotărâre nr. 3966 din 06.07.2020 - Aprobarea Caietului de sarcini privind vânzarea prin licitație publică a bunului mobil Buldoexcavator Perkins

Proiect de hotărâre nr. 3969 din 06.07.2020 - Actualizarea Planului de Analiză și acoperire a risculurilor al comunei Șărmășag pe anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 4013 din 08.07.2020 - Prelungire scrisoare de garanție nr. 8261 din 12.10.2017

Proiect de hotărâre nr. 4030 din 08.06.2020 - Prelungire scrisoare de garanție nr. 646 din 02.10.2017

Proiect de hotărâre nr. 4426 din 30.07.2020 - Participarea la Programul privind sprijinirea eficienței energetice în infrastructura de iluminat public

Anexa 2 la PH nr. 4426/2020

Proiect de hotărâre nr. 4429 din 30.07.2020 - Rectificare buget

Proiect de hotărâre nr. 4666 din 11.08.2020 - Rectificare buget

Proiect de hotărâre nr. 4669 din 11.08.2020 - Completarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

Proiect de hotărâre nr. 4795 din 19.08.2020 - Acordarea facilității fiscale de anulare a accesorilor în cazul obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020

Proiect de hotărâre nr. 5099 din 07.09.2020 - Stabilirea și aprobarea Graficului-Calendar de lucru al comisiei ANL

Proiect de hotărâre nr. 5120 din 08.09.2020 - Validare mandat de consilier local

Proiect de hotărâre nr. 5125 din 08.09.2020 - Cuprinderea unui imobil - clădire și teren aferent în Inventarul domeniului public al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 5221 din 14.09.2020 - Încheierea acordului de asociere între Județul Sălaj și Comuna Șărmășag în vederea realizării Programului pentru pregătirea și întreținerea drumurilor județene pentru perioada 2020 - 2021

Proiect de hotărâre nr. 5495 din 02.10.2020 - Aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele ANL

Proiect de hotărâre nr. 6008 din 27.10.2020 - Stabilirea și aprobarea listei de prioritate și lista de repartizare locuințe ANL

Proiect de hotărâre nr. 6243 din 05.11.2020 - Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consililui Local Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 6246 din 05.11.2020 - Aprobarea Statutului comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 6504 din 16.11.2020 - Aprobarea listei de prioritate și lista de repartizare locuințe ANL

Proiect de hotărâre nr. 6510 din 17.11.2020 - Rectificare buget

Proiect de hotărâre nr. 6646 din 23.11.2020 - Aprobare rețea școlară anul 2020 - 2021

Proiect de hotărâre nr. 7014 din 07.12.2020 -Acordarea Diplomei de Aur

Proiect de hotărâre nr. 7033 din 08.12.2020 - Înregistrarea comunei Șărmășag în sistemul electronic ”Ghișeul.ro”

Proiect de hotărâre nr. 7035 din 12.12.2020 - Acordare drept de uz și servitute asupra unui teren

 

Anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 127 din 09.01.2019 - Aprobare ROF Asistență socială

Proiect de hotărâre nr. 171 din 11.01.2019 - Aprobare program de inspecție fiscală

Proiect de hotărâre nr. 174 din 11.01.2019 - Aprobare Organigramă S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 177 din 11.01.2019 - Stabilire și aprobare Grafic - Calendar de lucru al comisiei ANL

Proiect de hotărâre nr. 182 din 11.01.2019 - Stabilire criterii acordare ajutor de urgență

Proiect de hotărâre nr. 184 din 11.01.2019 - Aprobare Plan de acțiune și lucrări de interes local

Anexă la PH nr. 184/2019

Proiect de hotărâre nr. 814 din 31.01.2019 - Aprobare cont anual de încheiere a exercițiului bugetar pe anual 2018

Proiect de hotărâre nr. 1137 din 13.02.2019 - Mandatare în A.G.A. ADI ECODES

Proiect de hotărâre nr. 1140 DIN 13.02.2019 -Aprobare Protocol de colaborare TGP The Green Project S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 1219 din 18.02.2019 - Aprobare listă solicitanți care au acces la locuințele ANL

Proiect de hotărâre nr. 1283 din 20.02.2019 - Concesionarea unor suprafețe de teren

Proiect de hotărâre nr. 1365 din 22.02.2019 - Aprobare tarife de lucrări S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 1750 din 14.03.2019 - Trecerea în domeniul public al Comunei Șărmășag și delegarea serviciului alimentare cu apă/canalizare

Proiect de hotărâre nr. 1814 din 15.03.2019 - Modificare și completare Anexa nr. 1 - Inventarul domeniului public

Proiect de hotărâre nr. 1817 din 15.03.2019 - Atribuire de denumiri de străzi

Proiect de hotărâre nr. 1822 din 15.03.2019 - Aprobare listă de prioritate și listă de repartizare locuințe ANL

Proiect de hotărâre nr. 1824 din 15.03.2019 - Decontare cheltuieli de transport profesori

Proiect de hotărâre nr. 1827 din 15.03.2019 - Acceptare donație teren

Proiect de hotărâre nr. 2014 din 25.03.2019 - Indexarea impozitelor și taxelor locale

Proiect de hotărâre nr. 2018 din 25.03.2019 - Adoptarea bugetului local pe anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 2409 din 10.04.2019 - Încetare drept de mandat consilier local

Proiect de hotărâre nr. 2415 din 10.04.2019 - Atribuire de denumiri de străzi

Proiect de hotărâre nr. 2418 din 10.04.2019 - Modificarea și completarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 2463 din 11.04.2019 - Aprobare raport de activitate al S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 2465 din 11.04.2019 - Aprobare buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019

Proiect de hotărâre nr. 3101 din 20.05.2019 - Validare mandat consilier

Proiect de hotărâre nr. 3104 din 20.05.2019 - Achiziționare teren

Proiect de hotărâre nr. 3152 din 20.05.2019 - Rectificare buget

Proiect de hotărâre nr. 3291 din 24.05.2019 - Modificare contract de concesiune

Proiect de hotărâre nr. 3734 din 12.06.2019 - Aprobare amenajament pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 3737 din 12.06.2019 - Aprobare amenajament pastoral pentru pajiștile permanente din proprietatea CPPU Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 3739 din 12.06.2019 - Rectifcare buget

Proiect de hotărâre nr. 3742 din 12.06.2019 - Încheiere contract de asociere între comuna Șărmășag și CPPU Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 3745 din 12.06.2019 - Stabilirea și aprobarea Graficului - Calendar de lucru al comisiei ANL

Proiect de hotărâre nr. 3748 din 12.06.2019 - Trecerea unui imobil - clădire în domeniul privat al comunei Șărmășag în vederea demolării acesteia

Proiect de hotărâre nr. 4204 din 02.07.2019 - Alegerea președintelui de ședință

Proiect de hotărâre nr. 4207 din 02.07.2019 - Aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele destinate închirierii, construite din fonduri ANL

Proiect de hotărâre nr. 4210 din 02.07.2019 - Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 4214 din 02.07.2019 -  Rectificarea bugetului local al comunei pe trimestrul II al anului 2019

Proiect de hotărâre nr. 4783 din 01.08.2019 - Aprobarea Protocolului de colaborare cu Compania de Apă Someș S.A.

Proiect de hotărâre nr. 5360 din 03.09.2019 - Achiziționarea unui autobuz pentru transport elevi din bugetul local

Proiect de hotărâre nr. 5363 din 03.09.2019 - Desemnare reprezentant în AGA la S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 5381 din 04.09.2019 - Încheiere Contract de asociere CPPU Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 5398 din 05.09.2019 - Rectificarea bugetului local al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 5418 din 06.09.2019 - Validarea Dispoziției primarului comunei Șărmășag pentru rectificarea bugetului local

Proiect de hotărâre nr. 5438 din 09.09.2019 - Încheiere acord de asociere întreținere drumuri județene

Proiect de hotărâre nr. 5441 din 09.09.2019 - Modificarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 5444 din 09.09.2019 - Întocmirea studiului de fezabilitate cu elemente DALI pentru creșterea eficienței eneregetice pe clădiri publice

Proiect de hotărâre nr. 5966 din 07.10.2019 - Alegere președinte de ședință

Proiect de hotărâre nr. 5989 din 07.10.2019 - Stabilire și aprobare Grafic - Calendar de lucru comisie ANL

Proiect de hotărâre nr. 6153 din 15.10.2019 - Modificarea și completarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

Proiect de hotărâre nr. 6159 din 15.10.2019 - Rectificare buget

Proiect de hotărâre nr. 6341 din 24.10.2019 - Stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale anul 2020

Proiect de hotărâre nr. 6719 din 19.11.2019 - Aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințe ANL

Proiect de hotărâre nr. 6753 din 21.11.2019 - Aprobarea rețelei școlare

Anexa nr. 1 la PH 6753/2019

Proiect de hotărâre nr. 6786 din 22.11.2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Centru integrat pentru furnizare servicii sociale și medicale”

Proiect de hotărâre nr. 7029 din 04.12.2019 - Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 7035 din 04.12.2019 - Aprobarea listei de prioritate și listei de repartizare pentru persoanele care au acces la locuințele destinate închirierii, construite din fonduri ANL

Proiect de hotărâre nr. 7036 din 04.12.2019 - Aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor

Proiect de hotărâre nr. 7067 din 05.12.2019 - Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 7072 din 05.12.2019 - Înființare centru de zi pentru copii tip after school

Proiect de hotărâre nr. 7128 din 09.12.2019 - Acordarea ”Diplomei de aur” pentru cuplurile din comuna Șărmășag care au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă

Proiect de hotărâre nr. 7578 din 18.12.2019 - Reziliere contract de concesionare

Proiect de hotărâre 7581 din 18.12.2019 - Concesionare teren

Proiect de hotărâre nr. 7584 din 18.12.2019 - Aprobarea Organigramei și Statului de funcții

Anexa nr. 1 la PH 7584/2019

Proiect de hotărâre nr. 7587 din 18.12.2019 - Mandatarea primarului /reprezentantului Comunei în A.G.A ADI ECODES

 

Anul 2018

Proiect de hotărâre nr. 188 din 15.01.2018 - Aprobare plan de acțiune locală 2018

Proiect de hotărâre nr. 189 din 15.01,2018 - Aprobare program inspecție fiscală 2018

Proiect de hotărâre nr. 192 din15.01.2018 - Stabilire criterii acordare ajutor de urgență

Proiect de hotărâre nr. 198 din 15.01.2018 - Aprobare cont anual de încheiere exercițiu bugetar 2017

Proiect de hotărâre nr. 201 din 15.01.2018 - Concesionare suprafețe

Proiect de hotărâre nr. 209/2018 -  Modificare HCL nr. 74 din 26.06.2017

Proiect de hotărâre nr. 212 din 15.01.2018 - Stabilire salarii

Proiect de hotărâre nr. 217 din 15.01.2018 - Modificare HCL nr. 113 din 29.11.2017

Proiect de hotărâre nr. 227 din 15.01.2018 - Aprobare raport administrator SC Gospodărie Comunală SRL

Proiect de hotărâre Aprobare grafic de lucru comisie ANL

Proiect de hotărâre nr. 231 din 15.01.2018 - Aprobare organigramă SC Gospodărie Comunală SRL

Proiect de hotărâre nr. 816 din 07.02.2018 - Adoptare buget local 2018

Proiect de hotărâre nr. 819 din 07.02.2018 - Aprobarea inventarului mijloacelor fixe si a obiectivelor de inventar

Proiect de hotărâre nr. 849 din 09.02.2018 - Aprobare Regulament de aplicare a normelor de gospodărire locală

Proiect de hotărâre nr. 901 din 12.02.2018 - Modificare și completare HCL nr. 104/2017

Proiect de hotărâre nr. 904 din 12.02.2018 - Modificare și completare HCL nr. 57/2016

Proiect de hotărâre nr. 1200 din 26.03.2018 - Alegerea președintelui de ședință

Proiect de hotărâre nr. 1510 din 13.03.2018 - Rectificare buget

Proiect de hotărâre nr. 1530 din 14.03.2018 - Aprobarea listei de prioritate și a listei de repartizare ANL

Proiect de hotărâre nr. 1573 din 15.03.2018 - Aprobarea Protocolului de colaborare cu Instituția Prefectului județului Sălaj

Proiect de hotărâre nr. 1575 din 15.03.2018 - AprobareA Protocolului de colaborare cu APIA

Anexă la Proiectul de hotărâre nr. 1575/2018

Proiect de hotărâre nr. 1718 din 21.03.2018 - Modificarea și completarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

Proiect de hotărâre nr. 1721 din 21.03.2018/ - Completare H.C.L. nr. 55/2011

Proiect de hotărâre nr. 1734 din 21.03.2018 - Închirierea prin încredințarea directă a unor suprafețe de pășuni

Proiect de hotărâre nr. 1756 din 22.03.2018 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Anexă la Proiectul de hotărâre nr. 1756/2018

Proiect de hotărâre nr. 1762 din 23.03.2018 - Completarea anexelor la H.C.L. nr. 18/2018 privind aprobarea tarifelor pentru lucrări a S.C Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Anexă la Proiectul de hotărâre nr. 1762/2018

Proiect de hotărâre nr. 2287 din 19.04.2018 - Aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public

Proiect de hotărâre nr. 2291 din 19.04.2018 - Aprobarea Planului anual privind serviciile sociale

Proiect de hotărâre nr. 2323 din 19.04.2018 - Atribuirea de denumiri de străzi

Proiect de hotărâre nr. 2784 din 15.05.2018 - Acordare diplome de merit

Proiect de hotărâre nr. 2955 din 21.05.2018 - Rectificare buget

Proiect de hotărâre nr. 3047 din 24.05.2018 - Revocare H.C.L. nr. 112/2017

Proiect de hotărâre nr. 3066 din 24.05.2018 - Utilizare excedent bugetar

Proiect de hotărâre nr. 3089 din 24.05.2018 - Acordare drept de uz și servitute SDEE TN S.A.

Proiect de hotărâre nr. 3092 din 24.05.2018  - Aprobare Regulament de organizare și funcționare

Proiect de hotărâre nr. 3110 din 25.05.2018 - Aprobare indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului "Înființare Centru Comunitar Integrat "

Proiect de hotărâre nr. 3511 din 13.06.2018 - Alegere președinte de ședință

Proiect de hotărâre nr. 3636 din 20.06.2018 - Aprobare Protocol de aderare la Serviciile Sistemului Informatic PatrimVen

Proiect de hotărâre nr. 3639 din 20.06.2018 - Aprobare Protocol de cooperare M.A.N.

Proiect de hotărâre nr. 3655 din 20.06.2018 - Rectificare buget

Proiect de hotărâre nr. 3672 din 21.06.2018 - Stabilire și aprobare Grafic - Calendar de lucru comisie ANL

Proiect de hotărâre nr. 3681 din 22.06.2018 - Finanțare tabără școlară PSI

Proiect de hotărâre nr. 3693 din 22.06.2018 - Aprobare Protocol de colaboprare cu Secția nr. 8 Poliție Rurală Șărmășag

Anexa nr. 1 la PH nr. 3693/2018

Proiect de hotărâre nr. 3930 din 03.07.2018 - Însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei

Proiect de hotărâre nr. 3989 din 05.07.2018 - Reactualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public

Proiect de hotărâre nr. 4565 din 08.08.2018 - Privind aprobarea listei de prioritate și a listei de repartizare bloc ANL

Proiect de hotărâre nr. 4568 din 08.08.2018 - Aprobare ROF SVSU

Proiect de hotărâre nr. 4571 din 08.08.2018 - Pentru aprobarea Organigramei SVSU

Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre nr. 4571 din 08.08.2018

Proiect de hotărâre nr. 4807 din 23.08.2018 - Modificarea și completarea anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șărmășag

Proiect de hotărâre nr. 4810 din 23.08.2018 - Privind preluarea fără plată a unui bun autoturism marca Dacia Logan

Proiect de hotărâre nr. 4814 din 23.08.2018 - Privind stabilirea și aprobarea Graficului - Calendar de lucru al comisiei ANL

Proiect de hotărâre nr. 4821 din 23.08.2018 - Pentru aprobarea Actului Constitutiv și Statutului ADI Tovishat

Proiect de hotărâre nr. 5225 din 01.09.2018 - Modificarea H.C.L. nr. 110/2018

Proiect de hotărâre nr. 5239 din 10.09.2018 - Rectificare buget

Proiect de hotărâre nr.  5281 din 12.09.2018 - Alegerea președintelui de ședință

Proiect de hotărâre nr. 5284 din 12.09.2018 - Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului servicii sociale

Proiect de hotărâre nr. 5296 din 12.09.2018 -Desemnarea reprezentanților în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic nr. 1

Proiect de hotărâre nr. 5301 din 12.09.2018 - Aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele ANL

Proiect de hotărâre nr. 5328 din 14.09.2018 - Achiziționare imobil - teren

Proiect de hotărâre nr. 5820 din 11.10.2018 - Mandatarea unei persoane pentru preluare activității în vederea întocmirii amenajamentului pastoral

Proiect de hotărâre nr. 5823 din 11.10.2018 - Aprobare listă de prioritate și listă de de repartizare locuințe ANL

Proiect de hotărâre nr. 5851 din 12.10.2018 - Aprobarea Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal

Proiect de hotărâre nr. 5871 din 12.10.2018 - Modificarea Anexei nr. 1 - inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public

Proiect de hotarâre nr. 6081 din 24,10,2018 - Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor

Proiect de hotărâre nr. 6211 din 30.10.2018 - Stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor lopcale 2019

Proiect de hotărâre nr. 6496 din 09.11.2018 - Decontare cheltuieli transport profesori

Proiect de hotărâre nr. 6721 din 19.11.2018 - Concesionarea unor suprafețe de teren

Proiect de hotărâre nr. 6582 din 13.11.2018 - Aprobarea Organigramei și a Statului de funcții

Anexa 1 la PH nr. 6582/2018

Proiect de hotărâre nr. 7088 din 04.12.2018 - Aprobare Rețea școlară

Proiect de hotărâre nr. 7148 din 06.12.2018 - Casarea unor volume de cărți

Proiect de hotărâre nr 7170 din 06.12.2018 - Validare DP nr. 484,486/2018

Proiect de hotărâre nr. 7173 din 06.12.2018 - Stabilire domenii servicii și locuri prestare muncă în folosul comunității

Proiect de hotărâre nr. 7177 din 07.12.2018 - Alegere președinte de ședință

Proiect de hotărâre nr. 7284 din 12.12.2018 - Reziliere contract de concesiune

Proiect de hotărâre nr. 7331 din 14.12.2018 - Aprobare modificare domeniu public

Proiect de hotărțre nr. 7355 din 14.12.2018 - Decontare cheltuieli transport profesori

Proiect de hotărâre nr. 7365 din 17.12.2018 - Aprobare protocol colaborare Liceu

Proiect de hotărâre nr. 7368 din 17.12.2018 - Aprobare Protocol de colaborare Cabinete medicale medicină de familie

Proiect de hotărâre nr. 7394 din 17.12.2018 - Aprobare inventar mijloace fixe

 

 

Anul 2017

P.H. nr. 220 din 12.01.2017 - Stabilire criterii acordare ajutor urgenţă

P.H. nr. 222 din 12.01.2017 - Plan de acţiune locală

Anexă la PH nr. 222/2017

P.H. nr. 228 din 12.01.2017 - Apropare program inspecţie fiscală

PH nr. 231 din 12.01.2017 - Aprobare organigramă S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Anexă la PH nr. 231/2017

P.H. nr. 475 din 25.01.2017 - Modificare HCL nr. 123/29.11.2016

P.H. nr. 545 din 27.01.2017 - Închiriere prin licitaţie a unor spaţii

P.H. nr. 810 din 08.02.2017 - Atribuire de denumire pentru străzi

P.H. nr. 813 din 08.02.2017 - Completare anexa 1 la HCL 39/2011

P.H. nr. 817 din 08.02.2017 - Aprobare Plan de ocupare funcţii publice

P.H. nr. 919 din 10.02.2017 - Aprobare tarife lucrări S.C. Gospodărie Comunală șărmășag S.R.L.

Anexă la PH nr. 222/2017

P.H. nr. 921 din 10.02.2017 - Aprobare buget S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

P.H. nr. 1675 din 14.03.2017 - Concesionare suprafeţe de teren

P.H. nr. 1677 din 14.03.2017 - Alegere preşedinte de şedinţă

P.H. nr. 1688 din 14.03.2017 - Desemnare reprezentant CL ADIL Sălaj

P.H. nr. 2041 din 28.03.2017 - Modificare regulament câini fără stăpân

P.H. nr. 2449 din 13.04.2017 - Acordare titlu cetăţean de onoare

P.H. nr. 2457 din 14.04.2017 - Concesionare teren

P.H. nr. 2839 din 03.05.2017 - Modif. Organigramă și Statut funcții

Anexa 1 la P.H. nr. 2839 din 03.05.2017

Anexa 2 la P.H. nr.2839 din 03.05.2017

P.H. nr. 2953 din 09.05.2017- Acord de partener. Centrul Cultural European Dacia

P.H. nr. 2956 din 25.05.2017- Înființare punct de lucru I.S.U. Sălaj

P.H. nr. 2972 din 09.05.2017- Cont anual de încheiere exercițiu bugetar 2016

P.H. nr. 3175 din 16.05.2017 - Rectificare buget

P.H. nr. 3609 din 06.06.2017 - Încetare drept mandat consilier

P.H. nr. 3612 din 06.06.2017 - Constituire Comisie inventariere

P.H. nr. 3695 din 09.06.2017 - Realizare obiectiv de investiții

P.H. nr. 3975 din 19.06.2017 - Acordare drept de uz

P.H. nr. 4070 din 21.06.2017 - Modificare HCL nr. 103 din 2016

P.H. nr. 4119 din 22.06.2017 - Compl. anexa nr. 1 inventarul bunurilor publ.

P.H. nr. 4133 din 23.06.2017 - Acordare drept de uz

P.H. nr. 5803 din 21.06.2017 - Reducere impozit mijloace de transport hibride

P.H. nr. 3606 din 13.07.2017 - Validare mandat consilier

P.H. nr. 4585 din 20.07.2017 - Aprobare salarii

P.H. nr. 4745 din 20.07.2017 - Compl. listă tarife S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

P.H. nr. 4754 din 20.07.2017 - Rectificare buget

P.H. nr. 4748 din 25.07.2017 - Prelungire scrisoare de garantare

P.H. nr. 4871 din 25.07.2017 - Aprobare modificări tehnice proiect

P.H. nr. 4874 din 25.07.2017 - Aprobare modificări tehnice proiect

P.H. nr. 5238 din 08.08.2017 - Modificare organigramă

Anexa 1 la P.H. nr. 5238/2017

Anexa 2 la P.H. nr. 5238/2017

P.H. nr. 5297 din 10.08.2017 -Desemn. reprez. în Cons. de Adm. Liceu

P.H. nr. 5316 din 11.08.2017 - Actualizare inventar bunuri domeniu public

P.H. nr. 5402 din 17.08.2017 - Rectificare buget

P.H. nr. 5537 din 24.08.2017 - Aprob. prelungire scrisoare de garantare

P.H. nr. 5785 din 06.09.2017 - Alegere președinte de ședință

P.H. nr. 5786 din 06.09.2017 - Dotare cu utilaje pt. lucrări de întreținere

P.H. nr. 5787 din 06.09.2017 - Încheiere acord asociere

P.H. nr. 5833 din 08.09.2017 - Rectificare buget

P.H. nr. 5836 din 08.09.2017 - Aprob. valori inv. proiect modern. grădinițe

P.H. nr. 5839 din 08.09.2017 - Aprobare grafic de lucru comisie ANL

P.H. nr. 6305 din 03.10.2017 - Desemnare reprez. în Cons. de Adm. Liceu

P.H. nr. 6308 din 03.10.2017 - Desemnare reprez. în Com. de evaluare Liceu

P.H. nr. 6311 din 03.10.2017 - Validare Disp. nr. 417/2017

P.H. nr. 6314 din 03.10.2017 - Completare componență comisie activ. socio-cult.

P.H. nr. 6360 din 04.10.2017 - Mandatare primar

P.H. nr. 6380 din 05.10.2017 - Rectificare buget

P.H. nr. 6384 din 05.10.2017 - Completare anexa nr.1 la HCL nr. 39/2011

P.H. nr. 11362 din 20.11.2017 - Însușire raport Comisie de analiză și verificare

P.H. nr. 11365 din 20.11.2017 - Înființare funcție administrator public

P.H. nr. 11371 din 20.11.2017 - Stabilire impozite și taxe locale 2018

P.H. nr. 11374 din 20.11.2017 - Rectificare buget

P.H. nr. 11515 din 24.11.2017 - Achiziționare calendare și agenda personalizate

P.H. nr. 11517 din 24.11.2017 - Achiziționare foc de artificii

P.H. nr. 11519 din 24.11.2017 - Stingere creanțe la buget local ale S.C. Sălajul S.A.

P.H. nr. 11523 din 24.11.2017 - Modificare HCL nr. 102/2017

P.H. nr. 11528 din 24.11.2017 - Completare HCL nr. 55/2011

P.H. nr. 11706 din 05.12.2017 - Aprob. rețea școlară 2018-2019

Anexa nr. 1 la PH 11706/2017

P.H. nr. 11758 din 07.12.2017 - Aprob. Organigramă și Stat de funcții

Anexa nr. 1 la PH 11758/2017

P.H. nr. 11759 din 07.12.2017 - Alegere președinte de ședință

P.H. nr. 11762 din 07.12.2017 - Actualizare listă bunuri domeniu public

P.H. nr. 11768 din 07.12.2017 - Compl. HCL nr. 68/2017

P.H. nr. 12104 din 18.12.2017 - Modif. act constitutiv S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

P.H. nr. 12111 din 18.12.2017 - Modificare ROF

P.H. nr. 12135 din 18.12.2017 - Aprob. Plan de ocupare funcții publice

Anexa nr. 1 la PH 12135/2017

P.H. nr. 12202 din 19.12.2017 - Aprobare grilă salarizare S.C. Gospodărie Comunală Șărmășag S.R.L.

Ultima actualizare în Marţi, 19 Octombrie 2021 11:18
 

Sarmasági hirmondó

Sarmasagi hirmondo

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.9490
State flagUSD 4.3688

Valabil azi: 2021-12-02
Sursa: BNR

Acum in Sarmasag


Weather ForecastWeather Maps

Cautare in pagina
Motorizat de Joomla!. Valid XHTML and CSS.